OBECNÉ POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) si Vás, jakožto subjekty údajů, dovolujeme informovat o zásadách zpracování osobních údajů společností BYCHL AUTO, a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „Správce osobních údajů“)
Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste jste se s níže uvedenými zásadami zpracování osobních údajů seznámili. Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním e-mailu: dpo@bmw-bychlauto.cz, případně v sídle společnosti na adrese Vídeňská 169, 252 50 Vestec.

A. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
BYCHL AUTO, a.s.,
se sídlem Vídeňská 169, 252 50 Vestec
IČ 01726773
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7122
Kontaktní telefon: + 420 241 007 122
Kontaktní e-mail: dpo@bmw-bychlauto.cz

B. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje považujeme za velmi cenné informace a z tohoto důvodu je ochrana Vašich osobních údajů pro nás prioritou. Naše společnost, jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a vždy tak, aby v maximální možné míře byla zajištěna jejich bezpečnost. Dodržujeme zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektujeme současné nejvyšší standardy ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely. Pro lepší přehlednost jsme zpracovávané osobní údaje rozdělili do dvou kategorií, a to sice:
a) Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas potřebujeme:
I. marketingové a obchodní aktivity, cílená nabídka našich služeb a zboží, informace o akcích či soutěžích
II. aktivity pro zlepšení kvality našich služeb, např. dotazníky apod.
V rámci těchto aktivit vždy potřebujeme Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů. Tento Váš souhlas je však vždy dobrovolný a nemáte povinnost ho udělit. V případě, kdy se rozhodnete souhlas udělit, tak máte právo jej kdykoliv odvolat. K tomu, aby byl Váš souhlas platný je dále zapotřebí, aby byl udělen v písemné (zejména listinné) podobě, případně prostřednictvím zaškrtnutého políčka ve webovém formuláři a obdobnými způsoby, vždy tak, abychom mohli jeho udělení v případě potřeby kdykoliv bezpečně prokázat.
b) Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:
I. plnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy a uskutečnění platby (doba uložení osobních údajů: po dobu 10 let);
II. vedení a zpracování agendy účetnictví (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání smlouvy, resp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy); právní důvod zpracování
III. možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, resp. ochrana právních nároků vč. vymáhání právních nároků, rozvoje a vývoje poskytovaných produktů a služeb, řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby (10 let), resp. dále po nezbytnou dobu pro účely realizace ochrany právních nároků); právní důvod zpracování:
IV. vedení zákaznického účtu pro e-shop (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy – nejdéle však 10 let); právní důvod zpracování: splnění smlouvy);
V. kamerový systém pro účely ochrany majetku a majetkových zájmů správce; právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany;
vi. vedení a zpracování agendy náboru zaměstnanců
VII. v případě přímého marketingu za podmínek stanovených v nařízení GDPR
Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů podle výše uvedených kategorií včetně informací o době, po kterou osobní údaje zpracováváme uvádí tato tabulka:
Právní důvod zpracování Doba zpracování
I.
splnění smlouvy
10 let
II.
splnění smlouvy, splnění právní povinnosti
po dobu trvání smlouvy a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy
III.
oprávněný zájem správce či třetí strany
10 let, dále jen po nezbytnou dobu pro účely realizace ochrany právních nároků
IV.
splnění smlouvy
po dobu trvání smlouvy, nejdéle však 10 let
V.
oprávněný zájem správce či třetí strany
po nezbytnou dobu pro účely realizace ochrany právních nároků
VI.
splnění smlouvy
po dobu trvání smlouvy a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy
VII.
oprávněný zájem správce či třetí strany
po dobu trvání možnosti uplatnění právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu v jehož rámci dal subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, maximálně však po dobu 2 let

C. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje od Vás získáme, pokud s námi uzavíráte smlouvu nebo využíváte nějakou službu. Vaše osobní údaje si od Vás buď přímo výslovně vyžádáme, nebo je můžeme získat, pokud se registrujete do našich služeb, Případně nám můžete Vaše osobní údaje poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze, sociálních sítí či jinak. Některé Vaše osobní údaje dále shromažďujeme automaticky, například použitím funkčních cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Vaše osobní údaje můžeme získávat i z veřejně dostupných zdrojů (např. rejstříky, evidence).
V souladu s výše uvedeným účelem naše společnost zpracovává:
I. identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. např. jméno, příjmení, titul, datum narození, telefon, e-mailová adresa, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele též obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO/DIČ
II. další osobní údaje, tj. např. bankovní údaje (číslo bankovního účtu), IP adresa, VIN vozidla, informace z řidičského průkazu, kamerový záznam, fotografie
III. osobní údaje související s náborovou agendou, tj. např. identifikační a kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, případně údaje o předchozích zaměstnavatelích, jakož i další osobní údaje související s náborovou agendou
V případě získání Vašich osobních údajů na základě udělení souhlasu jsou bližší podmínky pro takové udělení včetně možnosti odvolání souhlasu a další zákonné podmínky vždy uvedeny v příslušném dokumentu, jehož prostřednictví je souhlas udělován.

D. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být předány zejména následujícím kategoriím příjemců:
I. orgánům veřejné moci a dalším subjektům, kterým má naše společnost povinnost osobní údaje na základě jejich požádání sdělit (např. správce daně, soudy)
II. třetím osobám s nimiž má naše společnost uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb)
III. obchodním partnerům (např. společnosti skupiny BMW)
IV. dalším subjektům (např. pojišťovny při likvidaci pojistných událostí)
Naše společnost Vaše osobní údaje nepředává do zemí mimo Evropskou unii a ani do žádných mezinárodních organizací.
E. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
Ze strany naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.

F. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA ZPRACOVÁNÍ
Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě. Zároveň dodržujeme všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu k zjištění vzájemných práv a povinností vyplývající ze smlouvy. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme.
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, tak je doba zpracování uvedena v tomto souhlasu.
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku zákonných ustanovení, zpracováváme je po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, tak tyto Vaše osobní údaje v soudu se zákonem archivujeme po požadovanou dobu.
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku uzavření smlouvy nebo poskytování služby, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění této smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení smlouvy nebo poskytnutí služby, nejméně však do vypořádání vzájemných práv a závazků.

G. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (I) na přístup k osobním údajům, (II.) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III.) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV.) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (V.) na omezení zpracování osobních údajů, (VI.) na přenositelnost údajů a (VII.) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.
I. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti budeme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
II. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
III. Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů narušujeme ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní
údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po nás požadovat vysvětlení.
IV. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
V. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
VI. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby naše společnost Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
VII. Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti. V případě, že naše společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla BYCHL AUTO a.s. nebo ne emailové adrese: dpo@bmw-bychlauto.cz
BYCHL AUTO, a.s. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

H. ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem bezpečného nakládání a zajištění ochrany Vašich osobních údajů jsme realizovali technické a organizační opatření, která zajišťují ochranu Vašich osobních údajů, tj. aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby přicházející do styku v rámci plnění pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Tento dokument byl vydán dne 24. 5. 2018, jeho platnost je bez omezení.

BYCHL AUTO a.s.

Vídeňská 169, 252 50 Vestec, Praha-západ

Společnost je vedená pod spisovou značkou B 19155 vedená u Městského soudu v Praze

Den zápisu: 28. 05. 2013

IČO: 01726773
DIČ: CZ01726773

Non-Stop Service Hot Line 602 253 253

Servis
Telefon: 241 007 222
E-mail: servis@bmw-bychlauto.cz

Náhradní díly
Telefon.: 241 007 214
E-mail: nd@bmw-bychlauto.cz

Otevírací doba
Po – Pá 7:00 – 18:00
So – Ne Zavřeno

Prodej ND a příslušenství
Po – Pá 8:00 – 17:00
So – Ne Zavřeno